Villkor

Senast uppdaterad: 31 maj 2021

Läs dessa villkor noggrant innan du använder vår tjänst.

Tolkning och definitioner

Tolkning

De ord vars begynnelsebokstav är versaler har betydelser som definieras under följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

För dessa villkor gäller följande:

  • Affiliate betyder en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med en part, där "kontroll" betyder ägande av 50 % eller mer av aktierna, kapitalandelarna eller andra värdepapper som ger rätt att rösta för val av styrelseledamöter eller andra ledningsorgan.

  • Land hänvisar till: Hongkong SAR Kina

  • Företag (i detta avtal benämnt "företaget", "vi", "oss" eller "vår") avser Lascal Ltd, Unit 2507, 25/F, Kimberland Centre No. 55 Wing Hong Street, Lai Chi Kok, Hong Kong.

  • Feedback betyder feedback, innovationer eller förslag som du skickar om vår Tjänsts egenskaper, prestanda eller funktioner.

  • Varor avser de varor som erbjuds till försäljning i tjänsten.

  • Kampanjer avser tävlingar, utlottningar eller andra kampanjer som erbjuds via tjänsten.

  • Tjänsten avser webbplatsen.

  • Villkor (även kallat "Villkor") avser dessa villkor som utgör hela avtalet mellan Dig och företaget om användningen av tjänsten.

  • webbplats avser lascal.net, som är tillgänglig från https://www.lascal.net.

  • Du avser den individ som får tillgång till eller använder tjänsten, eller det företag eller annan juridisk enhet för vars räkning en sådan individ får tillgång till eller använder tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.

Tillkännagivande

Detta är de villkor som reglerar användningen av denna tjänst och det avtal som gäller mellan dig och företaget. I dessa villkor anges alla användares rättigheter och skyldigheter när det gäller användningen av tjänsten.

Din tillgång till och användning av tjänsten förutsätter att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som får tillgång till eller använder tjänsten.

Då du får tillgång till eller använder tjänsten godkänner du att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av dessa villkor får du inte använda tjänsten.

Du försäkrar att du är över 18 år. Företaget tillåter inte personer under 18 år att använda tjänsten.

Din tillgång till och användning av tjänsten är också villkorad av att du accepterar och följer företagets sekretesspolicy. Vår integritetspolicy beskriver våra policyer och förfaranden för insamling, användning och utlämnande av dina personuppgifter när du använder applikationen eller webbplatsen och informerar dig om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Läs vår integritetspolicy noggrant innan du använder vår tjänst.

Kampanjer

Alla kampanjer som görs tillgängliga via tjänsten kan regleras av regler som är separata från dessa villkor.

Om du deltar i någon kampanj, vänligen läs igenom de tillämpliga reglerna samt vår sekretesspolicy. Om reglerna för en kampanj står i konflikt med dessa villkor är det reglerna för kampanjen som gäller.

Intellektuell egendom

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll (med undantag för innehåll som tillhandahålls av dig eller andra användare), egenskaper och funktionalitet är och förblir företagets och dess licensgivares exklusiva egendom.

Tjänsten är skyddad av upphovsrätt, varumärken och andra lagar i både landet och andra länder.

Vårt varumärke och vår handelsutstyrsel får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan föregående skriftligt medgivande från företaget.

Din feedback till oss

Du överlåter alla rättigheter, titlar och intressen i all feedback som du ger företaget. Om en sådan överlåtelse av någon anledning är ineffektiv, samtycker du till att ge företaget en icke-exklusiv, evig, oåterkallelig, royaltyfri, världsomspännande rätt och licens att använda, reproducera, avslöja, underlicensiera, distribuera, modifiera och utnyttja sådan återkoppling utan begränsning.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till webbplatser eller tjänster från tredje part som inte ägs eller kontrolleras av företaget.

Företaget har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du bekräftar och godkänner vidare att företaget inte ska vara ansvarigt, direkt eller indirekt, för skador eller förluster som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller tillit till sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för alla webbplatser eller tjänster från tredje part som du besöker.

Bortfall

Vi kan säga upp eller stänga av din åtkomst omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av vilken anledning som helst, inklusive men inte begränsat till om du bryter mot dessa villkor.

Vid uppsägning upphör Din rätt att använda Tjänsten omedelbart.

Begränsning av ansvar

Oavsett eventuella skador som Du kan ådra dig, ska företagets och någon av dess leverantörers hela ansvar enligt någon bestämmelse i dessa villkor och Din exklusiva åtgärd för allt det föregående begränsas till det belopp som Du faktiskt betalat via tjänsten eller 100 USD om Du inte har köpt något via tjänsten.

I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska företaget eller dess leverantörer under inga omständigheter vara ansvariga för särskilda, tillfälliga, indirekta eller följdskador av något slag (inklusive, men inte begränsat till, skador för förlust av vinst, förlust av data eller annan information, för avbrott i verksamheten, för personskador, förlust av integritet som uppstår till följd av eller på något sätt är relaterad till användningen av eller oförmågan att använda tjänsten, programvara från tredje part och/eller hårdvara från tredje part som används tillsammans med tjänsten, eller på annat sätt i samband med någon bestämmelse i dessa villkor), även om företaget eller någon leverantör har informerats om möjligheten av sådana skador och även om rättsmedlet inte uppfyller sitt väsentliga syfte.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier eller begränsning av ansvar för tillfälliga skador eller följdskador, vilket innebär att vissa av ovanstående begränsningar kanske inte är tillämpliga. I dessa stater kommer varje parts ansvar att begränsas i största möjliga utsträckning som lagen tillåter.

"AS IS" och "AS AVAILABLE" ansvarsfriskrivning

Tjänsten tillhandahålls till dig "AS IS" och "AS AVAILABLE" och med alla fel och brister utan någon som helst garanti. I största möjliga utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, frånsäger sig företaget, för egen del och för sina dotterbolag och dess och deras respektive licensgivare och tjänsteleverantörer, uttryckligen alla garantier, vare sig de är uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, med avseende på tjänsten, inklusive alla underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt och icke intrång, och garantier som kan uppstå i samband med handel, prestationer, användning eller handelspraxis. Utan begränsning av ovanstående ger företaget ingen garanti eller åtagande och gör inga utfästelser av något slag om att tjänsten kommer att uppfylla dina krav, uppnå avsedda resultat, vara kompatibel eller fungera med annan programvara, program, system eller tjänster, fungera utan avbrott, uppfylla prestanda- eller tillförlitlighetsnormer eller vara felfri eller att eventuella fel eller brister kan eller kommer att rättas till.

Och utan att begränsa det föregående gör varken företaget eller någon av företagets leverantörer någon utfästelse eller garanti av något slag, uttrycklig eller underförstådd: (i) om tjänstens funktion eller tillgänglighet, eller den information, det innehåll och de material eller produkter som ingår i den, (ii) att tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri, (iii) om riktigheten, tillförlitligheten eller aktualiteten hos information eller innehåll som tillhandahålls via tjänsten, eller (iv) att tjänsten, dess servrar, innehållet eller e-postmeddelanden som skickas från eller för företagets räkning är fria från virus, skript, trojaner, maskar, skadlig kod, timebomber eller andra skadliga komponenter.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av vissa typer av garantier eller begränsningar av tillämpliga lagstadgade rättigheter för en konsument, så vissa eller alla ovanstående uteslutningar och begränsningar kanske inte gäller för dig. Men i ett sådant fall ska de undantag och begränsningar som anges i detta avsnitt tillämpas i största möjliga utsträckning som kan verkställas enligt tillämplig lag.

Görande lag

Lagarna i landet, ska styra dessa villkor och din användning av tjänsten. Din användning av applikationen kan också omfattas av andra lokala, statliga, nationella eller internationella lagar.

Tvistlösning

Om du har några problem eller tvister om tjänsten samtycker du till att först försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta företaget.

För användare i Europeiska unionen (EU)

Om du är en konsument i Europeiska unionen kommer du att omfattas av alla obligatoriska bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt.

Den juridiska efterlevnaden i USA

Du försäkrar och garanterar att (i) du inte befinner dig i ett land som är föremål för ett embargo från Förenta staternas regering eller som har utsetts av Förenta staternas regering som ett land som stöder terrorister, och (ii) du inte är upptagen på någon förteckning från Förenta staternas regering över förbjudna eller begränsade parter.

Förhinder och avstående

Förhinder

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogenomförbar eller ogiltig, kommer en sådan bestämmelse att ändras och tolkas för att uppnå målen med en sådan bestämmelse i största möjliga utsträckning enligt gällande lag och de återstående bestämmelserna kommer att fortsätta att gälla fullt ut.

Avstående

Med undantag för vad som anges här ska underlåtenhet att utöva en rättighet eller att kräva att en skyldighet enligt dessa villkor fullgörs inte påverka en parts möjlighet att utöva en sådan rättighet eller kräva sådan fullgörelse när som helst därefter och inte heller ska ett avstående från en överträdelse utgöra ett avstående från en senare överträdelse.

Tolkning av översättning

Dessa villkor kan ha översatts om vi har gjort dem tillgängliga för dig i vår tjänst. Du samtycker till att den engelska originaltexten ska ha företräde i händelse av en tvist.

Förändringar av dessa villkor

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, när som helst ändra eller ersätta dessa villkor. Om en ändring är väsentlig kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att ge minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig ändring kommer att bestämmas efter vårt eget gottfinnande.

Om du fortsätter att få tillgång till eller använda vår tjänst efter att dessa revideringar har trätt i kraft godkänner du att vara bunden av de reviderade villkoren. Om Du inte godkänner de nya villkoren, helt eller delvis, ska Du sluta använda webbplatsen och Tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor kan du kontakta oss via e-post: info@lascal.com.hk