Cookie Policy

Lascal Limited tar kundernas och webbplatsanvändarnas integritet på största allvar och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att värna din integritet. Policyn beskriver hur vi skyddar och hanterar de personuppgifter* som du lämnar till oss och som vi har om dig, samt hur vi samlar in, behandlar, skyddar och delar dina uppgifter.

* Med ”personuppgifter” avses all information som kan användas för att identifiera en individ, inklusive, dock utan att begränsa sig till, förnamn och efternamn, hemadress eller annan fysisk adress och e-postadress eller annan kontaktinformation, till arbetet eller hemmet.

Hur vi får dina personuppgifter
Du lämnar själv informationen

Du förser oss med dina personuppgifter, antingen via ett webbformulär eller per telefon. Exempel på sådana är namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi använder informationen för att kunna kontakta dig om vi mot förmodan behöver utfärda ett säkerhetsmeddelande.
Vi kan även behålla information som finns i korrespondens som du har haft med oss per post eller e-post. Detta innebär att den rättsliga grunden för oss att behålla dina personuppgifter är fullgörande av kontrakt.

Så här använder vi dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att behandla och administrera ditt konto i egenskap av personuppgifts ansvarig och personuppgiftsbiträde. Vi vinnlägger oss om att alltid skydda dina personuppgifter på ett sätt som uppfyller kraven i EUs dataskyddsförordning (GDPR). Vi vidtar även rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi har om dig

Används dina personuppgifter i marknadsföringssyfte?

Ja. All information som du väljer att förse oss med kan användas i marknadsföringssyfte, antingen av oss eller våra officiella distributörer. Det kan röra sig om utskick av kataloger, specialerbjudanden, nyhetsbrev och annan information som är relevant för Lascal Limiteds produkter och tjänster.

Information om cookies

En cookie är en liten fil som begär att få placeras på din dators hårddisk. Så snart du godkänt sparas cookien och analyserar därefter webbtrafiken och låter dig veta när du besöker en viss webbplats. Tack vare cookies kan webbapplikationen interagera med dig som individ. Webbapplikationen kan anpassa sig efter dina behov, det du gillar eller ogillar samt komma ihåg dina preferenser.

Delning av information

Vi behandlar all information om dig konfidentiellt. Vi lämnar bara ut uppgifter om dig till distributören i ditt land samt till andra tredje parter om du uttryckligen samtyckt till detta, med undantag för följande kategorier av tredje parter.

Kategorier av tredje parter

• försäkringsbolag, försäkringsutredare, tillsynsmyndigheter och andra bedrägeribekämpande instanser i syfte att förebygga bedrägerier i linje med rättsliga och lagstadgade krav;

• juridiska eller brottsförebyggande instanser och/eller för att tillgodose begäran från tillsynsmyndighet (inklusive betrodda organ) om vi har skyldighet att göra det eller om lagen tillåter oss att göra det.

Hur länge behåller vi information om dig?

Vi behåller informationen så länge som våra lagringsriktlinjer föreskriver. Lagringsperioderna överensstämmer med hur länge vi behöver behålla dina personuppgifter för att kunna behandla och administrera ditt konto. De väger även in vårt behov att uppfylla rättsliga, lagstadgade eller andra krav. Skälen kan variera från fall till fall. Behovet att använda dina personuppgifter utvärderas löpande och information som inte längre behövs raderas.

Den registrerades rättigheter
Begäran om tillgång

Dataskyddsförordningen (GDPR) ger dig (nedan kallad ”registrerad”) rätt att få tillgång till vissa personuppgifter som vi har om dig. Detta kallas för begäran om åtkomst. Vi kommer att svara omgående eller senast inom en månad från det att vi fått din begäran och all nödvändig information från dig. Vårt formella svar ska innehålla information om de personuppgifter som vi har om dig samt

• vilka källor vi fått dem från;

• syftet med behandlingen av dem samt till

• vilka personer eller enheter vi lämnar ut dem.

Rätt till rättelse

I egenskap av registrerad har du rätt att begära att vi, utan onödigt dröjsmål, rättar felaktiga personuppgifter som vi har om dig. Beroende på syftena med behandlingen har du som registrerad rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter genom att inkomma med en komplettering.

Rätt till radering

I egenskap av registrerad har du rätt att begära att vi, utan onödigt dröjsmål, raderar personuppgifter om dig.

Rätt till begränsad behandling:

Med vissa undantag har du som registrerad rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i följande fall:

a. om du, som registrerad, motsätter dig riktigheten i dina personuppgifter och begär att behandlingen begränsas tills att uppgifternas riktighet verifierats;

b. om behandlingen är olaglig och du, som registrerad, motsätter dig raderingen av dina personuppgifter och i stället begär att behandlingen begränsas;

c. om vi inte längre behöver personuppgifterna i syfte att behandla dem, men du, som registrerad, behöver dem för att framställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk;

d. om du, som registrerad, motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter till dess att legitima skäl för oss att bortse från sådana invändningar kunnat fastslås.

Anmälningsskyldighet om rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling

Vi kommer att meddela rättelse eller radering av personuppgifter, alternativt begränsad behandling, såsom beskrivs ovan till samtliga mottagare som har delgetts dina personuppgifter, förutsatt att detta inte visar sig vara omöjligt eller skulle kräva en oproportionerligt stor arbetsinsats. Vi kan tillhandahålla information om dessa mottagare om du, som registrerad, så önskar.

Rätt till dataportabilitet

Som registrerad har du rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinellt läsbart format. Du har även rätt att överföra uppgifterna till andra parter utan att hindras av oss.

Rätt att göra invändningar

Som registrerad har du med utgångspunkt från din specifika belägenhet rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, inbegripet personlig profilering, förutsatt att detta inte är nödvändigt för att fullgöra en uppgift som är av allmänt intresse eller någon form av myndighetsutövning som åligger oss. Vi får inte längre behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl till behandlingen och att dessa väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter i egenskap av registrerad, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling

Vi tillämpar inte någon automatiserad behandling som kan leda till ett automatiserat beslut baserat på dina personuppgifter.

Hävda dina rättigheter

Om du vill hävda några av de rättigheter du har som registrerad, ber vi dig skriva till: Joran Lundh, Lascal Ltd, Unit 2507, 25/F, Kimberland Centre, No. 55 Wing Hong Street, Lai Chi Kok, Hong Kong eller skicka e-post till info@lascal.com.hk

Korrekta uppgifter

För att kunna erbjuda bästa möjliga kundservice behöver vi ha korrekta uppgifter om dig. Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa riktigheten hos de personuppgifter och eventuell känslig information som vi erhåller. Vi garanterar att källan till personuppgifter eller känslig information är tydlig och utvärderar riktigheten hos informationen noggrant. Vi bedömer även när det är nödvändigt att uppdatera informationen, såsom namn- eller adressändringar. Du kan hjälpa oss genom att underrätta oss om ändringarna när de uppstår.

Viktig information

Frågor och funderingar

Om du har frågor eller funderingar som inte besvaras av denna integritetspolicy, eller har andra spörsmål om hur vi använder dina personuppgifter, ber vid dig skriva till: Joran Lundh, Lascal Ltd, Unit 2507, 25/F, Kimberland Centre, No. 55 Wing Hong Street, Lai Chi Kok, Hong Kong eller skicka e-post till info@lascal.com.hk

Ändringar i policyn

Denna integritetspolicy revideras regelbundet i syfte att säkerställa att vi alltid uppfyller högsta möjliga krav samt för att skydda din integritet. Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera, modifiera eller ändra denna policy. Vi rekommenderar dig att regelbundet se över vår sekretesspolicy för att säkert känna till eventuella ändringar som vi har gjort. Vi kommer emellertid inte att förändra hur vi använder den information som du redan har lämnat till oss på något betydande sätt utan att i förväg inhämta ditt samtycke. Den senaste versionen av denna policy finns på www.lascal.net

Om du vill framföra klagomål

Om du vill framföra klagomål om användningen av dina personuppgifter eller känslig information om dig, ber vi skriva till: Joran Lundh, Lascal Ltd, Unit 2507, 25/F, Kimberland Centre, No. 55 Wing Hong Street, Lai Chi Kok, Hong Kong, eller skicka e-post till info@lascal.com.hk så ska vi försöka att hjälpa dig på bästa sätt.

Om ditt klagomål inte får någon tillfredsställande lösning, och du vill framföra ett formellt klagomål till berörd tillsynsmyndighet kan du kontakta Information Commissioner's Office på 01625 545745 eller 0303 123 1113. Du har även rätt till rättslig prövning av ett juridiskt bindande beslut från tillsynsmyndighet om du anser att dina rättigheter enligt denna förordning har kränkts till följd av behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att till en tredje part uppdra att framföra ett klagomål för din räkning samt begära ersättning.