Bepalingen en voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 28 mei 2021

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van onze dienst.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben de hieronder omschreven betekenis. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Gelieerde partij betekent een entiteit die zeggenschap uitoefent over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij "zeggenschap" betekent eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelang of andere effecten die stemrecht geven voor de verkiezing van bestuurders of andere leidinggevende autoriteit.

  • Land verwijst naar: Hongkong SAR China

  • Onderneming (in deze Overeenkomst aangeduid als "de Onderneming", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar Lascal Ltd, Unit 2507, 25/F, Kimberland Centre No. 55 Wing Hong Street, Lai Chi Kok, Hong Kong.

  • Feedback verwijst naar feedback, innovaties of suggesties die U verstuurt met betrekking tot de kenmerken, prestaties of eigenschappen van onze Service.

  • Promoties verwijzen naar wedstrijden, sweepstakes of andere promoties die via de Service worden aangeboden.

  • Dienst verwijst naar de Website.

  • Algemene Voorwaarden (ook wel "Voorwaarden" genoemd) betekent deze Algemene Voorwaarden die de volledige overeenkomst vormen tussen U en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Service.

  • Website verwijst naar lascal.net, toegankelijk via https://www.buggyboard.info

  • U betekent het individu dat toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het bedrijf, of andere juridische entiteit namens welke een dergelijk individu toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, zoals van toepassing.

Erkenning

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van deze Dienst en de overeenkomst die tussen U en de Onderneming van kracht is. In deze Algemene Voorwaarden worden de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Service uiteengezet.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van Uw aanvaarding van en naleving van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang tot of gebruik van de Service gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als U het niet eens bent met enig deel van deze Algemene Voorwaarden, dan mag U geen gebruik maken van de Dienst.

U verklaart dat U ouder bent dan 18 jaar. De Onderneming staat niet toe dat personen jonger dan 18 jaar de Service gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is ook afhankelijk van Uw acceptatie van en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw persoonlijke informatie wanneer U de Applicatie of de Website gebruikt en informeert U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt. Lees Ons Privacybeleid zorgvuldig voordat U gebruik maakt van Onze Service.

Promoties

Eventuele Promoties die via de Service beschikbaar worden gesteld, kunnen onderworpen zijn aan regels die los staan van deze Voorwaarden.

Indien U deelneemt aan een Promotie, gelieve de toepasselijke regels en ons Privacybeleid te lezen. Indien de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Voorwaarden, zullen de Promotieregels van toepassing zijn.

Intellectueel eigendom

De Service en zijn oorspronkelijke inhoud (met uitzondering van Inhoud die door U of andere gebruikers wordt verstrekt), kenmerken en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van het Bedrijf en zijn licentiegevers.

De Service wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van zowel het Land als het buitenland.

Onze handelsmerken en trade dress mogen niet gebruikt worden in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

Uw Feedback aan ons

U draagt alle rechten, aanspraken en belangen over in de Feedback die u aan de Onderneming verstrekt. Indien een dergelijke overdracht om welke reden dan ook niet effectief is, stemt u ermee in om de Onderneming een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd recht en licentie te verlenen om dergelijke Feedback zonder beperkingen te gebruiken, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te distribueren, te wijzigen en te exploiteren.

Koppelingen naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door het Bedrijf.

Het Bedrijf heeft geen controle over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat de Onderneming niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden U ten sterkste aan de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die U bezoekt.

Beëindiging

Wij kunnen Uw toegang met onmiddellijke ingang beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking indien U deze Algemene Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging vervalt Uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige schade die U zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf en zijn leveranciers krachtens enige bepaling van deze Voorwaarden en Uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat U werkelijk via de Service hebt betaald of 100 USD als U niets via de Service hebt gekocht.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, in geen geval zal het Bedrijf of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van winst, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de Service, software van derden en/of hardware van derden gebruikt met de Service, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs indien het Bedrijf of enige leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs indien de remedie niet aan haar wezenlijke doel beantwoordt.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties of de beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze staten zal de aansprakelijkheid van elke partij beperkt zijn tot de grootste door de wet toegestane omvang.

"Disclaimer "IN DE HUIDIGE STAAT" en "BESCHIKBAAR

De Service wordt aan U verstrekt "IN DE HUIDIGE STAAT" en "IN DE HUIDIGE STAAT" en met alle fouten en gebreken, zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens zijn Filialen en zijn en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de gang van zaken, het verloop van de prestaties, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking op het voorgaande geeft het Bedrijf geen garantie of toezegging en doet geen enkele toezegging dat de Service aan uw eisen zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, toepassingen, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen zal voldoen of foutvrij zal zijn of dat eventuele fouten of gebreken kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, doet noch het Bedrijf, noch een van de leveranciers van het Bedrijf een verklaring of garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Service, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarin zijn opgenomen; (ii) dat de Service ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Service, de servers, de inhoud of e-mails die van of namens het Bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, trojaanse paarden, wormen, malware, timebombs of andere schadelijke componenten.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toegestaan, zodat sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op U van toepassing zijn. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in deze sectie worden uiteengezet, worden toegepast in de grootste mate die volgens de toepasselijke wetgeving kan worden afgedwongen.

Toepasselijk recht

De wetten van het Land, met uitzondering van zijn conflicten met wettelijke regels, zijn van toepassing op deze Voorwaarden en Uw gebruik van de Dienst. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

Geschillen Oplossing

Als U een probleem of geschil hebt met betrekking tot de Service, stemt U ermee in eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.

Voor gebruikers in de Europese Unie (EU)

Als U een consument uit de Europese Unie bent, gelden voor U de dwingende bepalingen van de wet van het land waar U woont.

Naleving van de wetgeving van de Verenigde Staten

U verklaart en garandeert dat (i) U zich niet bevindt in een land waarop een embargo van de regering van de Verenigde Staten van toepassing is, of dat door de regering van de Verenigde Staten is aangewezen als een land dat "terroristen steunt", en (ii) U niet staat vermeld op een lijst van de regering van de Verenigde Staten van verboden of beperkte partijen.

Scheidbaarheid en verklaring van afstand

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling te bereiken, voor zover dit mogelijk is onder de toepasselijke wetgeving en de overige bepalingen zullen volledig van kracht blijven.

Verklaring van afstand

Behalve zoals hierin bepaald, zal het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van nakoming van een verplichting onder deze Voorwaarden geen invloed hebben op de mogelijkheid van een partij om een dergelijk recht uit te oefenen of een dergelijke nakoming te eisen op enig moment daarna, noch zal de verklaring van afstand van een schending een verklaring van afstand zijn van enige volgende schending.

Vertaling Interpretatie

Deze Algemene Voorwaarden kunnen zijn vertaald indien Wij ze voor U beschikbaar hebben gesteld op onze Dienst. U stemt ermee in dat de originele Engelse tekst prevaleert in geval van een geschil.

Wijzigingen in deze Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, zullen wij redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren kennis te geven van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden. Wat een materiële wijziging is, zal naar eigen goeddunken worden bepaald.

Door toegang te blijven houden tot of gebruik te blijven maken van onze service nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als U niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de Dienst.

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@lascal.com.hk