Privacybeleid

Lascal Limited neemt de privacy van haar klanten en websitegebruikers zeer ernstig en treft gepaste veiligheidsmaatregelen om uw privacy te beschermen. Deze verklaring legt uit op welke wijze wij persoonsgegevens* die u met ons deelt en die wij over u bijhouden, beschermen en beheren, en hoe wij die gegevens verzamelen, verwerken, beschermen en delen.

*Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om een individu te identificeren, met inbegrip van, maar zonder ertoe beperkt te zijn, een voornaam en familienaam, een woonadres of ander fysiek adres en een e-mailadres of andere contactgegevens, van het werk of thuis.

Hoe wij uw persoonsgegevens verkrijgen

Informatie die u zelf geeft

U geeft ons persoonsgegevens via een online applicatie of langs de telefoon. Dit omvat naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer. Wij gebruiken deze informatie om contact te kunnen opnemen met u in het onwaarschijnlijke geval dat wij een veiligheidsrichtlijn moeten uitvaardigen.

Wij kunnen ook informatie bijhouden uit correspondentie die u met ons kunt voeren via post of e-mail.

De wettelijke basis voor onze gegevensverwerking is dan de uitvoering van een overeenkomst.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het beheer van uw account als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker. Wij stellen te allen tijde alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen op een manier die consistent is met de vereisten van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (GDPR)). Wij treffen ook de redelijke veiligheidsmaatregelen om uw opgeslagen persoonsgegevens te beschermen.

Gebruiken wij uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden?

Ja. Alle informatie die u verkiest aan ons te geven, kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden door ons of door onze officiële verdelers, zoals het opsturen van catalogi, speciale aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere informatie over producten en diensten van Lascal Limited.

Informatie over cookies

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Als u hiermee instemt, wordt het bestand toegevoegd en het cookie helpt dan om het internetverkeer te analyseren of het laat u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies stellen webapplicaties in staat om te reageren op u als individu. De webapplicatie kan haar activiteiten afstemmen op maat van uw behoeften, voorkeuren en afkeuren door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.  

Informatie delen

Wij houden uw gegevens vertrouwelijk.  Wij delen uw gegevens enkel met onze verdeler in uw land en met andere derde partijen met uw uitdrukkelijke toestemming met uitzondering van de volgende categorieën van derde partijen.

Categorieën van derde partijen

  • verzekeringsmaatschappijen, schade-experts, regelgevende autoriteiten en andere fraudepreventieagentschappen met het oog op fraudepreventie en om te voldoen aan wettelijke en regelgevende publicaties en openbaarmakingen;
  • wettelijke of misdaadpreventieagentschappen en/of om te voldoen aan een regulatorisch verzoek (waaronder erkende beoefenaars) indien wij daartoe verplicht zijn of als de wet ons toestaat om dit te doen.

Hoe lang bewaren wij uw informatie?

Wij bewaren informatie in overeenstemming met ons bewaringsbeleid. De duur van de bewaartermijnen hangt samen met hoelang wij uw persoonsgegevens moeten bewaren voor het beheer van uw account. Daarbij wordt ook rekening gehouden met onze noodzaak om te voldoen aan wettelijke, statutaire en regelgevende verplichtingen. Deze redenen kunnen verschillend zijn voor elk informatiedocument. In alle gevallen wordt onze noodzaak om uw persoonsgegevens te gebruiken regelmatig opnieuw geëvalueerd en gegevens die niet langer vereist zijn, worden verwijderd.

Rechten van betrokkene

Toegangsverzoeken van de betrokkene

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verleent u (hierna de “betrokkene” genoemd) het recht op toegang tot specifieke persoonsgegevens die wij over u bijhouden. Dit is het zogenaamde “subject access request”. Wij reageren onmiddellijk, en zeker binnen een kalendermaand zodra wij het verzoek en alle nodige informatie hebben ontvangen van u. Onze formele reactie omvat details van de persoonsgegevens die wij bewaren over u, met inbegrip van:

  • de bronnen vanwaar wij de informatie verkregen hebben;
  • de doeleinden waarvoor de informatie wordt verwerkt; en
  • personen of entiteiten met wie wij de informatie delen.

Recht op correctie

U hebt als betrokkene het recht om van ons, zonder onnodige vertraging, de correctie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die wij hebben over u. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u, als betrokkene, het recht om de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Recht op verwijdering

U hebt als betrokkene het recht om van ons, zonder onnodige vertraging, de verwijdering te verkrijgen van persoonsgegevens die wij hebben over u.

Recht op beperking van verwerking

U hebt als betrokkene het recht, met enkele vrijstellingen, om van ons een beperking van verwerking te verkrijgen, wanneer een van de volgende voorwaarden vervuld is:

  1. de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door u als betrokkene en de verwerking wordt beperkt totdat de juistheid van de gegevens is geverifieerd;
  2. de verwerking is onwettig en u als betrokkene maakt bezwaar tegen de verwijdering van de persoonsgegevens en vraagt in de plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan;
  3. wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar zij zijn vereist door u als betrokkene voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
  4. u hebt als betrokkene bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in afwachting van verificatie of er wettige gronden zijn voor ons om deze bezwaren terzijde te schuiven.

Kennisgevingsplicht met betrekking tot correctie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van verwerking

Elke correctie of verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van verwerking zoals hierboven beschreven, delen wij mee aan elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens werden doorgegeven, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of buitensporige inspanningen vergt. Wij leveren u als betrokkene informatie over die ontvangers, indien u dit vraagt.

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U als betrokkene hebt het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt gegeven, in een gestructureerd, courant en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en u hebt het recht om deze gegevens door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder hinder van ons.

Recht op bezwaar

U als betrokkene hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van de opmaak van persoonlijke profielen; tenzij dit verband houdt met verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of een uitoefening van officieel gezag dat ons is toegekend. Wij verwerken de persoonsgegevens niet langer, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van u als betrokkene of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Recht om niet onderworpen te worden aan beslissingen die enkel op geautomatiseerde verwerking gebaseerd zijn

Wij voeren geen geautomatiseerde verwerking uit, die kan leiden tot een geautomatiseerde beslissing gebaseerd op uw persoonsgegevens.

Uw rechten laten gelden

Indien u bovenvermelde rechten van een betrokkene wilt laten gelden ten aanzien van ons, kunt u een schrijven richten tot Joran Lundh, Lascal Ltd, Unit 2507, 25/F, Kimberland Centre, No. 55 Wing Hong Street, Lai Chi Kok, Hong Kong of een e-mail sturen naar info@lascal.com.hk

Juistheid van informatie

Om de dienstverlening aan onze klanten op een zo hoog mogelijk niveau te houden, moeten wij juiste persoonsgegevens over u bijhouden. Wij ondernemen de nodige stappen om de juistheid van persoonsgegevens of gevoelige informatie die wij verkrijgen, te verzekeren. Wij verzekeren dat de bron van persoonsgegevens of gevoelige informatie duidelijk is en elke twijfel aan de juistheid van gegevens wordt zorgvuldig onderzocht. Wij bekijken ook wanneer het nodig is om gegevens bij te werken, zoals naam- of adreswijzigingen en u kunt ons helpen door ons op de hoogte te brengen wanneer zich dergelijke wijzigingen voordoen.

Belangrijke informatie

Vragen en verzoeken

Hebt u vragen of verzoeken die niet worden beantwoord in deze Privacyverklaring, of maakt u zich zorgen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, dan kunt u een schrijven richten tot Joran Lundh, Lascal Ltd, Unit 2507, 25/F, Kimberland Centre, No. 55 Wing Hong Street, Lai Chi Kok, Hong Kong of een e-mail versturen naar info@lascal.com.hk

Wijzigingen aan de verklaring

Deze Privacyverklaring wordt regelmatig herzien.  Dit is om te verzekeren dat wij blijven voldoen aan de strengste normen en dat wij uw privacy blijven beschermen.  Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te allen tijde bij te werken, te wijzigen of aan te passen.  Wij stellen voor dat u deze Privacyverklaring van tijd tot tijd herbekijkt, om er zeker van te zijn dat u zich bewust bent van de wijzigingen die wij mogelijk hebben aangebracht. Wij brengen wel geen fundamentele wijzigingen aan zonder uw voorafgaande toestemming, aan de wijze waarop wij informatie die u ons al hebt gegeven, gebruiken.  De laatste versie van deze verklaring is terug te vinden op www.lascal.net

Indien u een klacht hebt

Indien u een klacht hebt in verband met het gebruik van uw persoonsgegevens of gevoelige informatie, gelieve dan contact met ons op te nemen door een schrijven te richten tot de Algemeen Directeur van Lascal Ltd, Unit 2507, 25/F, Kimberland Centre, No. 55 Wing Hong Street, Lai Chi Kok, Hong Kong of via e-mail info@lascal.com.hk en wij doen ons best om u te helpen.

Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, en u wilt formeel klacht neerleggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, dan kunt u contact opnemen op het nummer 01625 545745 of 0303 123 1113.  U hebt ook het recht om gerechtelijk verhaal te halen tegen een wettelijk bindende beslissing van de gegevensbeschermingsautoriteit, indien u meent dat uw rechten krachtens deze regelgeving werden geschonden door de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om een derde partij aan te stellen om de klacht namens u in te dienen en voor de uitoefening van uw recht om schadevergoeding te vorderen.